Aivoni ajattelevi, kynäni kirjoittavi..

22. helmi, 2020

Helsingin Sanomat 13.1.2020

Perheystävällinen työ joustaa, kun ansiotyön ja läheisen hoivan yhteensovittaminen sitä edellyttää. Yhdessä sopimalla toimivista käytännöistä siitä hyötyvät niin työntekijät kuin työnantajatkin. Tarve voi tulla kenen tahansa kohdalle, joskus yllättäenkin kun läheisen hoiva tai muu tilapäinen asia sitä vaatii.

Työelämän joustot tekevät työpaikasta houkuttelevan myös tuleville perheellisille. Sitoutuminen työhön on todennäköisempää, kun tietää että tarvittaessa molempiin suuntiin tapahtuvat joustot mahdollistavat työn jatkumisen ja työhyvinvoinnin säilymisen. Erilaiset elämäntilanteet tulee huomioida tasapuolisesti. On sitten kyseessä perheenlisäys, yllättävä omaishoitajaksi ryhtyminen tai osa-aikaiseen työhön siirtyminen muuttuneen terveydentilanteen vuoksi. Omaishoitajille, kotiäideille sekä osatyökykyisille pitäisi myös mahdollistaa osa-aikaisen työn hakeminen. Ilman että menettävät työmarkkinatukensa.

Ikääntyneiden hoivan tarve kasvaa ja kotona pyritään asumaan mahdollisimman pitkään. Tämä lisää tarvetta omaishoitajuuteen, joka on erittäin kustannustehokasta. Ilman omaishoitajia kuntien talous romahtaisi, joten tässäkin on oltava askeleen edellä ja kehitettävä työelämän ja läheisen hoivan yhteensovittamista jo ennakoivasti.

Kilpailu hyvistä työntekijöistä sekä nyt jo vaikuttava työvoiman saatavuusongelma ohjaavat kehittämään hyvää työpaikkakulttuuria. Miten työelämä on valmistautunut muuttuviin tilanteisiin?

Esimerkiksi työaikaan liittyviä joustoja voitaisiin kehittää, kuten liukuva työaika, työvuoroista sopiminen, etätyö, osa-aikatyön kehittäminen, työaikapankki sekä perheiden tarpeisiin vastaavia lomajärjestelyjä. Mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin ennustaa myös työssä jaksamista.

Sijaisjärjestelyt tulisi ennakoida ajoissa. Tarvittaessa työpaikalle voidaan järjestää erillinen tila, jonne työntekijä voi tilapäisesti ottaa hoidettavan mukaan ja hoitaa sellaiset työtehtävät, joita ei etänä voi tehdä. Tällainen yllättävä tilanne voi tulla esimerkiksi silloin, kun hoidettavan varsinaiseen hoitoon on tullut este.

Osa omaishoitajista ja kotiäideistä haluaisi pysyä työelämässä kiinni ja osa-aikatyö lisäisikin heidän hyvinvointiaan ja samalla parantaisi taloudellista tilannetta. Osaamisen ylläpitäminen on myös yhteiskunnallisesti tärkeää.

Perhevapaissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä, sillä perheiden tarpeet ovat erilaisia. Työelämän kiristyneet vaatimukset yhdistettynä omaishoitajien ja perheiden haasteisiin muodostavat ajankohtaisen kehittämiskohteen. Muutokset työelämässä ja pätkätöiden lisääntyminen tarkoittavat erilaisia työpäiviä ja vaihtelevaa hoitotarvetta. Kiintiömallit sopivat tähän yhtälöön heikosti.

Ansiotyön sekä omaishoidon ja perheen yhteensovittaminen ovat kannattavaa henkilöstöpolitiikkaa ja ovat hyviä kilpailuvaltteja kilpailtaessa hyvistä työntekijöistä. Se lisää myös sitoutumista työhön, työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia jotka puolestaan nostavat tuottavuutta ja parantavat työn laatua.

22. helmi, 2020

KDlehti 10/2019

Taloudellinen eriarvoisuus on lisääntynyt viime vuosina. Kehitys johtaa terveydelliseen, koulutukselliseen ja sosiaaliseen eriarvoistumiseen ja ne vuorostaan vaikuttavat kokonaishyvinvointiin. Hyvinvoiva jaksaa olla myös tuottava ja on motivoitunut huolehtimaan itsestään ja lähimmäisistään. Joten perheiden ja lasten hyvinvointiin joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat leikkaukset tai uudistukset tänään ovat huomisen kustannuksia.

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen toimintakyky ja ne ovat riippuvaisia toisistaan. Puuttumalla yhteen palapelin osista, vaikutamme koko palettiin. Kristillisdemokraattina koen eriarvoistumisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin edistämisen keskeisimmäksi tehtäväksemme. Poliittisten päätösten vaikutus yksittäisen kansalaisen kokonaishyvinvointiin pitäisi olla päätösten pohjalla.

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan köyhien perheiden lasten yhdenvertaisuus ei toteudu kouluissa ja päiväkodeissa.  Sosiaalinen liikkuvuus on pysähtynyt. Varakkaiden ja korkeasti koulutettujen lapset etenevät koulutuksessa muita pidemmälle. Koulutusleikkaukset ja koulutuksen keskittäminen tulevat aiheuttamaan mittavat kustannukset kasvavina sote-kuluina. Jo nyt 25% sellaisista nuorista syrjäytyy, joiden kotikunnasta puuttuu toisen asteen koulutus. Päätös sotii nuorisotakuuta vastaan ja eriarvoistaa väestöä.

Lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset eivät tue lapsen hyvää kehitystä ja sosiaalietuuksien leikkaaminen rajoittaa vähävaraisten lasten osallistumista harrastuksiin. Pitäisikö vastikkeettoman tuen vaihtoehtona olla täsmäavustus riskiperheille? Tällainen yleensä aiheuttaa vastustusta, sillä sen koetaan leimaavan perheitä. Eikö kustannusvaikutusten vuoksi olisi parempi riittävä täsmäapu sitä tarvitseville kuin kaikille vähän? Syrjäytymiselle altistutaan siis jo lapsena.

Myös psyykkisen hyvinvoinnin perusta rakentuu varhaisvuosina.  Lapsivaikutusten arviointi on asia, johon Suomi on sitoutunut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ratifioidessaan.

Syntyvyyden lasku osaltaan kertoo siitä, että ei luoteta yhteiskunnan tukeen perheen perustamisessa. Tukemalla vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia varmistamme tulevaisuuden vastuunkantajat. Puuttumalla eriarvoistavaan politiikkaan mahdollistamme kaikille lapsille tasa-arvoiset lähtökohdat.

17. marras, 2019

Aamulehti 19.10.2019

Erityisen ihanan asperger-lapsen äidin kirjoituksen (al 10.10) pitäisi herätellä. Lastensuojelun markkinat nielevät yli miljardi euroa vuodessa. Kulut ovat suorastaan räjähtäneet käsiin runsaassa vuosikymmenessä. Huostaanottojen määrä kasvaa hurjaa vauhtia. Yksittäisen lapsen vuorokausi laitoksessa maksaa yli 300 euroa eli yli 100 000 euroa vuodessa. Sijoitetun pääoman tuotto lastensuojelun markkinoilla onkin jopa 15 %. THL:n raportti viime vuodelta on karua kerrontaa: kun lapsi otetaan huostaan, huostaanotto puretaan harvoin.

Puutteellisten resurssien vuoksi lapsia otetaan huostaan vaikka he ensisijaisesti olisivat esimerkiksi mielenterveyspalvelujen tarpeessa. Kuntaliiton mukaan jopa kolmasosa kunnista ottaa lapsia huostaan, koska lapsille ei kyetä järjestämään mielenterveyspalveluja. Lastensuojelussa sosiaalisia ongelmia hoidetaan yhä enemmän lääkkeillä.

Lapsen haastavan ja tilanteeseen sopimattoman käyttäytymisen taustalta löytyy usein neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Ns. nepsy –ongelmat vaikuttavat jokapäiväiseen elämään, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, viestintään, tunteiden säätelyyn ja oman toiminnan ohjaukseen. Oppimisen vaikeudet sekä aistiherkkyydet vaikeuttavat jokapäiväistä selviytymistä ja kuormittavat perhettä. Joskus nepsy-tyyppisten oireiden taustalta voi löytyä haastava perhetilanne. Vai kuormittavatko lapsen joskus rajutkin oireet parisuhdetta ja perhettä niin, että vanhemmat väsyvät? Joka tapauksessa perhe kokonaisuutena tarvitsee varhaista tukea, olivat ongelmat sitten syy tai seuraus.

Onko tällaisen lapsen oikea paikka laitoksessa? Eikö olisi kaikin puolin inhimillisempää ja jopa äärettömän paljon kustannustehokkaampaa, jos panostettaisiin ongelmien ennaltaehkäisyyn eikä päädyttäisi huostaanottoon, joka usein kulminoi nepsy- lapsen oireilua? Lapsi ja heidän perheensä tarvitsevat varhaista tukea niin arkeen kuin koulunkäynnin tukemiseenkin. Investointi lapsien hyvinvointiin johtaa takuulla parempaan tuottoon kuin bisnes lapsilla.

17. marras, 2019

Pirkkalainen 9.10.2019

Laitospaikkoja vähennettäessä paineet kotihoidossa kasvavat.  Valtakunnallisesti kotihoito on kuntien kurjistuvan talouden vuoksi tiukoilla. Lisäksi yhden asiakkaan luona voi käydä päivittäin useita eri toimijoita, joilla kullakin on selkeästi rajattu toimenpide. Käynnit ovat ajastettuja, pahimmillaan kolmen minuutin pyrähdys, josta osa ajasta menee raportointiin.  Työvuorot laatii usein henkilö, joka ei tunne asiakkaita eikä heidän tarpeitaan. Näin valtakunnallisesti.

Mekanistisesta, pirstaloituneesta työstä kärsivät sekä asiakkaat että hoitajat. Voiko tällaisessa järjestelmässä kenelläkään olla kokonaiskuvaa asiakkaasta? Järjestelmä tulee myös kalliiksi.

Yksi toimivaksi koettu malli on hollantilainen Buurtzorg, joka on valittu työntekijöiden toimesta useana vuonna Hollannin parhaaksi työpaikaksi. Se toimii jo 24 maassa ja Suomessakin sitä on sovellettu muutamilla paikkakunnilla hyvin tuloksin. Hoitajat työskentelevät 10-12 hengen tiimeissä, joilla on suuri vapaus suunnitella työtään työvuorolistoista ja työnjaosta lähtien. Kullakin tiimiläisellä on omat asiakkaansa, joiden hoidosta he ovat vastuussa itsenäisesti alusta loppuun.

Päivittäiset käynnit asiakkaan luona kestävät kauemmin, mutta niitä tarvitaan vähemmän. Yksi hoitaja vastaa niin pesuista kuin lääkityksestä ja varmistaa arjen sujumisen. Asiakkaiden omatoimisuutta ja toimintakykyä tuetaan.  Hoitajien aika ei kulu paperitöihin, raportointiin, matkustamiseen, parkkipaikan etsintään ja alati vaihtuvien asiakkaiden tarpeiden selvittämiseen.

Kun hoitaja tuntee asiakkaansa, voi hän ottaa huomioon kaikki hyvinvointiin liittyvät asiat – ei ainoastaan sairauksia. Buurtzorgissa on kehitetty malli, jossa hoitajalla on oikeus tehdä potilaan kokonaistilanteesta arvio. Tulokset ovat olleet hyviä ja näin on vältytty turhilta testauksilta. Pysyvä hoitosuhde jo sinänsä takaa laadun ja tuo säästöjä. Hollannissa kotihoidon työntekijöiden koulutustaso on korkea, joten he kykenevät tekemään arvioita.

Päivittäisiä käyntejä on mahdollista joustaa tarpeiden mukaan. Kuntouttavan työotteen ansiosta asiakkaan toimintakyky voi kohentua ja käyntejä voidaan tarvittaessa lyhentää.

Itseohjautuva malli soveltuu kotihoitoon, sillä sinne yleensä valikoituu itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä. Tavoitteena on, että työntekijä toimii ilman ulkopuolista ohjausta, ideat ja ratkaisut tehdään työyhteisössä, paikan päällä. Siinä keskitytään olennaiseen, pidetään asiat yksinkertaisina eikä rakenneta turhia sääntöjä ja byrokratiaa. Päällekkäinen työ poistuu ja tiimi kantaa itsenäisesti vastuun organisoinnista. Ja ennen kaikkea, tiimiläiset luottavat toisiinsa ja siihen, että kukin haluaa onnistua työssään.  Työmotivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttaa suuresti se, että voi itse vaikuttaa työhönsä.

Buurzorgin toiminta ei ole suoraan siirrettävissä Suomeen, mutta mikään ei estä soveltamasta toimivia elementtejä julkiseen kotihoitoon. Vaihtoehtoisesti palvelusetelin tai vastaavan avulla voitaisiin Suomessa päästä suunnilleen samanlaiseen toimintamalliin. Voittoa tavoittelemattomat, yhteiskunnalliset yritykset tai osuuskuntapohjainen malli voisivat myös sopia kotihoitoon.

Mallissa on myös haasteensa. Sitä ei voi tuoda valmiina, se pitää rakentaa kussakin tiimissä erikseen sopivaksi. Se myös vaatii aikaa, työkulttuurin muutosta sekä osaamisen päivitystä ja täydennystä. Siihen on myös sitouduttava. Kokeillaanko?

17. marras, 2019

KDlehti 10/2019

Taloudellinen eriarvoisuus on lisääntynyt viime vuosina. Kehitys johtaa terveydelliseen, koulutukselliseen ja sosiaaliseen eriarvoistumiseen ja ne vuorostaan vaikuttavat kokonaishyvinvointiin. Hyvinvoiva jaksaa olla myös tuottava ja on motivoitunut huolehtimaan itsestään ja lähimmäisistään. Joten perheiden ja lasten hyvinvointiin joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat leikkaukset tai uudistukset tänään ovat huomisen kustannuksia.

Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja hengellinen toimintakyky ja ne ovat riippuvaisia toisistaan. Puuttumalla yhteen palapelin osista, vaikutamme koko palettiin. Kristillisdemokraattina koen eriarvoistumisen ehkäisemisen ja hyvinvoinnin edistämisen keskeisimmäksi tehtäväksemme. Poliittisten päätösten vaikutus yksittäisen kansalaisen kokonaishyvinvointiin pitäisi olla päätösten pohjalla.

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan köyhien perheiden lasten yhdenvertaisuus ei toteudu kouluissa ja päiväkodeissa.  Sosiaalinen liikkuvuus on pysähtynyt. Varakkaiden ja korkeasti koulutettujen lapset etenevät koulutuksessa muita pidemmälle. Koulutusleikkaukset ja koulutuksen keskittäminen tulevat aiheuttamaan mittavat kustannukset kasvavina sote-kuluina. Jo nyt 25% sellaisista nuorista syrjäytyy, joiden kotikunnasta puuttuu toisen asteen koulutus. Päätös sotii nuorisotakuuta vastaan ja eriarvoistaa väestöä.

Lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset eivät tue lapsen hyvää kehitystä ja sosiaalietuuksien leikkaaminen rajoittaa vähävaraisten lasten osallistumista harrastuksiin. Pitäisikö vastikkeettoman tuen vaihtoehtona olla täsmäavustus riskiperheille? Tällainen yleensä aiheuttaa vastustusta, sillä sen koetaan leimaavan perheitä. Eikö kustannusvaikutusten vuoksi olisi parempi riittävä täsmäapu sitä tarvitseville kuin kaikille vähän? Syrjäytymiselle altistutaan siis jo lapsena.

Myös psyykkisen hyvinvoinnin perusta rakentuu varhaisvuosina.  Lapsivaikutusten arviointi on asia, johon Suomi on sitoutunut YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ratifioidessaan.

Syntyvyyden lasku osaltaan kertoo siitä, että ei luoteta yhteiskunnan tukeen perheen perustamisessa. Tukemalla vanhemmuutta ja perheiden hyvinvointia varmistamme tulevaisuuden vastuunkantajat. Puuttumalla eriarvoistavaan politiikkaan mahdollistamme kaikille lapsille tasa-arvoiset lähtökohdat.

Yhteiskunnan tärkein tehtävä pitäisi olla uuden sukupolven kasvattaminen